Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

I Frøya IL blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle med oppgaver i idretten som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold til mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal vise politiattest.

Alle idrettslag som tilbyr idrett til barn og ungdom under 18 år (mindreårige) eller til personer med utviklingshemming, skal – uten unntak – hente inn politiattester fra alle med tillits- eller ansvarsforhold til slike utøvere.

Personer under 15 år vil ikke få utstedt attest da de er under den kriminelle lavalder. Kravet til politiattest gjelder derfor ikke for personer under 15 år. 

Trenere, instruktører, lagledere og andre med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen.Dette gjøres i samråd med:
May Tønder Bremnes
e-post: sekretaer@froyail.no


Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting for personer over 18 år:

  1. Ansvarlig for politiattest i Frøya IL (May Tønder Bremnes) utsteder en bekreftelse på at søker har et engasjement i Frøya IL som krever politiattest. Denne bekreftelsen sendes til søker pr epost.
  2. Søker må gå til følgende nettadresse: https://attest.politi.no og logge seg inne med sin foretrukne påloggingsmetode til offentlige tjenester.
  3. Søker fyller ut søknaden på nett og legger ved bekreftelsen som er mottatt fra Frøya IL
  4. Politiet sender attesten som digital eller ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
  5. Den søknaden gjelder for, skal fremvise sin politiatest til May Tønder Bremnes. Frøya IL skal ikke lagre attesten, men kun få den fremvist.

Innhenting for personer under 18 år:

  1. Ansvarlig for politiattest i Frøya IL (May Tønder Bremnes) utsteder en bekreftelse på at søker har et engasjement i Frøya IL som krever politiattest. Denne bekreftelsen sendes til søker pr epost. 
  2. Søker må fylle ut søknadsskjema som sendes sammen med bekreftelse fra foresatte. Skjemaet må også signeres av foresatt.
  3. Politiet sender attesten som digital eller ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
  4. Den søknaden gjelder for skal fremvise sin politiattest til May Tønder Bremnes. Frøya IL skal ikke lagre attesten, men kun få den fremvist for gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Mer informasjon om ordningen finnes på følgende nettsider:

https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Med vennlig hilsen
Styret i Frøya IL